ข้อมูลเกี่ยวกับ วีซ่าเพื่ออยู่อาศัยชั่วคราว วีซ่า ประเภท MVV

หากท่านมีความประสงค์ที่จะพำนักในประเทศเนเธอร์ แลนด์นานมากกว่า 90 วัน ท่านต้องยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว MVV สำหรับผู้มีถิ่นอาศัยอยู่ในประเทศไทยนั้น มีความจำเป็นจะต้องทำการสอบภาษาดัตช์ขั้นพื้นฐานก่อน คุณถึงจะมีสิทธิ์สามารถยื่นคำร้องขอวีซ่าระยะยาว MVV ได้ เพื่อให้ได้รับใบอนุญาตให้อยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้อย่างถูกต้อง

ตั้งแต่วันพุธที่  15 มีนาคม พ.ศ. 2549 สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย มีความประสงค์จะเดินทางไปพำนักอาศัยยังประเทศเนธอร์แลนด์ จะต้องมีความรู้เกี่ยวกับภาษาดัตช์ขั้นพื้นฐานและสังคมดัตช์ระดับเบื้องต้น เพื่อที่จะสามารถอยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ (อย่างถาวร) กฎหมายการอยู่ร่วมกันในเมือง (Wib) ระบุไว้ว่าผู้เข้าเมืองสัญชาติไทยตั้งแต่อายุ 18 ถึง 65 ปี จะต้องผ่านการสอบเพื่อการอาศัยอยู่ในสังคมที่สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ในกรุงเทพ ก่อนบุคคลนั้นจะสามารถผ่านเกณฑ์เพื่อทำการขออนุญาตในการอยู่อาศัยระยะยาว (MVV)

บุคคลนั้นจะต้องทำการดำเนินเรื่องวีซ่าระยะยาว MVV ในประเทศที่มีถิ่นพำนักบุคคลดังกล่าวจึงจะสามารถเข้าประเทศเนเธอร์แลนด์ได้ เมื่อเดินทางถึงประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องเข้ารายงานตัวกับตำรวจท่องเที่ยว ณ เมืองนั้นๆ หลังจากนั้นต้องขออนุญาตเพื่อทำการขอพักอาศัยชั่วคราว

inburgeringsexamen studenten

ใครสามารถมาที่ประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อการแต่งงานหรือสร้างความสัมพันธ

เพื่อพำนักอาศัยกับคู่สมรส 

คุณต้องการที่จะอาศัยกับคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายหรือ คู่สมรสที่ไม่ได้จดทะเบียนในประเทศเนเธอร์แลนด์ คุณจำเป็นต้องอาศัยอยู่ด้วยกันกับคู่สมรสของคุณที่ต่างประเทศเป็นระยะเวลา หนึ่ง

เพื่อพำนักอาศัยกับคู่สมรส

คุณต้องการที่จะพำนักอาศัยกับคู่สมรสหรือครอบครัวในประเทศเนเธอร์ แลนด์เป็นครั้งแรก เมื่อคุณได้เริ่มความสัมพันธ์หรือแต่งงาน คู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายหรือคู่ที่ยังไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ตามกฏหมายของคุณต้องพำนักอาศัยอยู่ในประเทศเนเธอร์แลนด์ในช่วงเวลาที่คุณ อาศัยในต่างประเทศ

ถ้าคุณต้องการที่จะอาศัยอยู่กับคู่สมรสที่จดทะเบียนถูกต้องตาม กฏหมาย หรือยังไม่ได้จดทะเบียนตามกฏหมายในประเทศเนเธอร์แลนด์ ดำเนินการตามเงื่อนไขต่างๆดังนี้:

 • คุณต้องแต่งงานหรือเริ่มจดทะเบียนหุ้นส่วนหรือการแต่งงานหรือการจดทะเบียน หุ้นส่วนของคุณถูกลงทะเบียนและลงบันทึกหลักฐานข้อมูลโดยทางราชการในประเทศเน เธอร์แลนด์
 • หรือคุณทั้งสองเป็นโสดและคุณพิสูจน์ได้โดยการแสดงเอกสารรับรอง
 • คุณไม่เป็นผู้ทำผิดทางกฏหมาย
 • คุณจะต้องมีอายุ 21 ปีหรือมากกว่า ในกรณีการมารวมกันของครอบครัว คุณต้องอายุ 18 ปีหรือมากกว่า
 • คุณจะต้องอาศัยและพำนักอยู่ด้วยกันกับคู่แต่งงานที่จดทะเบียนถูกต้องตาม กฏหมายหรือคู่แต่งงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายของคุณทันที เมื่อคุณเดินทางมาถึงในประเทศเนเธอร์แลนด์
 • คุณจะใช้ที่พักอาศัยร่วมกันกับคู่แต่งงานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายหรือ คู่แต่งงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายของคุณ และคุณได้ทำการลงทะเบียนชื่อเข้าอยู่อาศัยในประเทศเนเธอร์แลนด์เป็นที่อยู่ เดียวกับคู่สมรสอย่างถูกต้อง
 • คุณต้องผ่านการสอบพื้นฐานความรู้เบื้องต้นของการอยู่ร่วมกันในสังคม

คู่แต่งงานที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายหรือคู่แต่งงานที่ยังไม่ได้จดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายของ

คุณในประเทศเนเธอร์แลนด์ต้องผ่านหลักเกณฑ์เงื่อนไขดังต่อไปนี้:

 • บุคคลนั้นมีอายุตั้งแต่ 21 ปีหรือมากกว่า ในกรณีการพักอาศัยกับครอบครัว ต้องอายุ 18 ปี หรือมากกว่า
 • บุคคลนั้นมีรายได้ในประเทศเนเธอร์แลนด์ แต่ในบางกรณี รายได้ของคู่ของคุณไม่ใช่เงื่อนไข อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

ความต้องการเกี่ยวกับรายได้ใหม่ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2557

  จากวันที่ 1 กรกฎาคม  2557  
มาตรฐาน Wwb ต่อเดือน มาตรฐาน Wwb ต่อเดือน ต่อเดือนไม่รวมเบี้ยเลี้ยงในวันหยุด
คู่ที่แต่งงานและยังไม่ได้แต่งงานอาศัยอยู่ร่วมกัน € 1.614,82 € 1.495,20
ผู้ปกครองคนเดียว € 1.453,33 € 1.345,68
ตัวคนเดียว € 1.130,37 € 1.046,64
     
วีซ่าพักอาศัยระยะสั้น มาตรฐาน Wwb ต่อเดือน ต่อเดือนไม่รวมเบี้ยเลี้ยงในวันหยุด
  € 1.604,45 € 1.485,60

Wwb = กฎหมายการจ้างงานและการช่วยเหลือการสมัคร MVV

inburgeringsexamen studenten

การสมัครเพื่อได้รับใบอนุญาตการพักอาศัย (MVV)

มีสองวิธีในการเริ่มขั้นตอนเพื่อการได้รับใบอนุญาตการพักอาศัย (MVV)

 • ผู้สนับสนุนในประเทศเนเธอร์แลนด์เริ่มขั้นตอนขอ MVV โดยการยื่นขอคำร้อง ต่อ IND
 • คุณสามารถยื่นใบสมัครสำหรับ MVV ด้วยตัวเอง ต่อสถานฑูตเนเธอร์แลนด์

หรือกงสุลในประเทศที่คุณมีถิ่นพำนักอาศํย

คำร้องโดยผู้สนับสนุนเพื่อใช้ในการแสดงความจำนง ในการสมัคร MVV ต่อสถานฑูต. การตัดสินในการสมัครขั้นต้น อาจจะได้รับการยอมรับ หรือ ปฏิเสธ คุณต้องไม่ยื่นใบสมัครเพื่อการตรวจสอบในการพิจารณาครั้งนี้. Tการสมัครที่คุณยื่นต่อสถานฑูตเป็นการสมัครอย่างเป็นทางการ เนื่องจากการตัดสินในใบสมัครที่เป็นลบ คุณอาจจะยื่นใบสมัครเพื่อการขอพิจารณา.

ผู้สนับสนุนในประเทศเนเธอร์แลนด์ยื่นคำขอต่อหน่วยงาน IND เพื่อคำแนะนำเกี่ยวกับใบอนุญาตการพักอาศัย

 1. ผู้สนับสนุนของคุณในประเทศเนเธอร์แลนด์จะต้องทำการกรอกแบบฟอร์ม “คำขอเพื่อคำแนะนำเพื่อที่จะได้รับใบอนุญาตการพักอาศัย” และส่งกลับไปยังหน่วยงาน IND พร้อมกับแนบเอกสารที่จำเป็นต่างๆ เอกสารที่จำเป็นจะถูกชี้แจงในแบบฟอร์ม
 2. ถ้าหน่วงาน IND ทำการตอบกลับมาเป็น ยอมรับคำร้อง คุณจะต้องยื่นใบสมัครสำหรับวีซ่าประเภท MVV ต่อสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ หรือกงสุลในประเทศที่ผุ้ยื่นคำร้องมีถิ่นพำนักอาศัย
 3. คุณ จะถูกปฏิเสธ วีซ่าประเภท MVV ถ้าคุณไม่ผ่านเงื่อนไขขั้นต้น หรือเอกสารไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีอยู่จริง คุณอาจจะไม่ยื่นใบสมัครเพื่อการพิจารณาเมื่อได้คำชี้แจง ในการถูกปฏิเสธ

การยื่นคำร้องเพื่อได้รับใบอนุญาตการพักอาศัย (MVV) ในประเทศของคุณ

ก่อนที่คุณจะเดินทางไปเนเธอร์แลนด์ คุณต้องทำการสมัครเพื่อขอวีซ่าประเภท MVV ต่อสถานฑูตเนเธอร์แลนด์ หรือกงสุล ซึ่งก็คือ คุณเรื่มขั้นตอนที่นอกประเทศเนเธอร์แลนด์

 1. ไปที่สถานฑูตเนเธอร์แลนด์ หรือกงสุลในประเทศที่ผู้ยื่นคำร้องมีถิ่นพำนักอาศัย ทางสถานทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศนั้นๆ จะแนะนำเอกสารที่จำเป็นต้องยื่น บางครั้งเอกสารเหล่านี้ต้องผ่านเงื่อนไขเฉพาะ
 2. สถานฑูตหรือกงสุลส่งใบสมัครของคุณต่อไปยังหน่วยงาน IND ในประเทศเนเธอร์แลนด์
 3. คุณต้องผ่านเงื่อนไขเบื้องต้นทั้งหมด ถ้าคุณคำร้องผ่านหน่วยงาน IND จะทำการติดต่อผู้สนับสนุนของคุณในประเทศเนเธอร์แลนด์เพื่อขอข้อมูลและเอกสาร เพิ่มเติม
 4. ถ้าหน่วยงาน IND อนุมัติใบสมัครของคุณสำหรับวีซ่าประเภท MVV คุณต้องติดต่อสถานฑูตเนเธอร์แลนด์หรือกงสุลในประเทศของคุณเพื่อขอรับวีซ่า ประเภท MVV
 5. คุณ จะไม่ได้รับวีซ่าประเภท MVV ถ้าคุณไม่ผ่านเงื่อนไขเบื้องต้น หรือถ้าเอกสารไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง หรือไม่มีอยู่จริง คุณอาจจะยื่นใบสมัครเพื่อการพิจารณาเมื่อได้รับการปฏิเสธ
studenten in Nederland

คุณสามารถไปรับใบอนุญาตการพักอาศัย (MVV) ได้ที่ไหน ?

คุณมีความประสงค์ที่จะเดินทางมายังประเทศเนเธอร์แลนด์ หน่วยงาน IND อนุมัติใบสมัครเพื่อขอวีซ่าประเภท MVV หรือไม่ ถ้าอนุมัติแล้วให้ติดต่อสถานฑูตเนเธอร์แลนด์หรือกงสุลในประเทศของคุณเพื่อขอ รับ MVV

วีซ่าประเภท MVV จะออกให้เป็นสติกเกอร์ สถานฑูตเนเธอร์แลนด์หรือกงสุลจะตรวจสอบหนังสือเดินทางคุณและติดสติกเกอร์ วีซ่าประเภท MVV ไว้กับหนังสือเดินทางคุณ กรุณาตรวจดูว่าเมื่อได้รับวีซ่าประเภท MVV หนังสือเดืนทางของคุณต้องมีอายุเหลืออย่างน้อย หกเดือน

เมื่อได้รับวีซ่าประเภท MVV ติดกับหนังสือเดินทางแล้ว คุณจะมีเวลา 6 เดือนในการเดินทางไปยังประเทศเนเธอร์แลนด์และเพื่อสมัครใบอนุญาตการพักอาศัย กรุณาสังเกตและตรวจสอบอายุของหนังสือเดินทางและระยะเวลาในแสตมป์วีซ่า MVV ของคุณด้วย

วีซ่าพักอาศัยระยะสั้น (C-visa) จะได้รับเพิ่มเติมจากวีซ่าประเภท MVV (D-visa) ซึ่งการรวมแบบนี้รู้จักกันว่าเป็น C+D Visa. วีซ่าพักอาศัยระยะสั้นมีอายุ 90 วันนับจากวันที่ออกและสามารถใช้ได้ในระยะที่เดินทางเข้าและจากประเทศเน เธอร์แลนด์ เพื่อไปประเทศ Schengen อื่นๆ วีซ่าผสมแบบนี้ช่วยให้ไม่เกิดปัญหาซึ่งบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นขณะที่คุณกำลัง รอใบอนุญาตพักอาศัย คุณอาจจะประสงค์ที่จะเดินทางกลับมายังประเทศของคุณเมื่อมีเหตุจำเป็นบาง ประการหรือ เพื่อการจัดเตรียมสำหรับการย้ายมาพำนักอาศัยยังประเทศเนเธอร์แลนด์ วีซ่าผสมจะทำให้คุณสามารถเดินทางกลับเข้ามายังประเทศเนเธอร์แลนด์ตราบใดที่ วีซ่าพักอาศัยระยะ สั้นยังมีผลอยู่

วีซ่าผสมในหนังสือเดินทางของคุณจะระบุระยะเวลามีผลว่า “90 วัน” ซึ่งจะเกี่ยวข้องกับวีซ่าพักอาศัยระยะสั้นเท่านั้นวีซ่าประเภท MVV จะยังคงมีอายุ 6 เดือนหลังจากวันที่ออก

ใบอนุญาตพักอาศัย

หลังจากที่เดินทางมาถึงประเทศเนเธอร์แลนด์

หลังจากท่านเดินทางถึงประเทศเนเธอแลนด์เป็นเวลา 3 วันทำการ ท่านต้องดำเนินการลงทะเบียนหรือทำนัดหมายเพื่อกระทำการดังกล่าวที่สำนักงาน เทศบาลท้องถิ่น เมื่อกระทำการลงทะเบียนท่านก็จะได้รับการสมัครใบอนุญาติการพำนัก (“VVR, vergunning tot verblijf, regulier”)

ใบอนุญาตพักอาศัย

ในการสมัครใบอนุญาตพักอาศัยชั่วคราวหน่วยงาน IND จะตรวจสอบว่าคุณผ่านเงื่อนไขจำเป็นทั้งหมดหรือไม่ ถ้าคุณผ่าน คุณอาจจะต้องเข้ารับการตรวจวัณโรค

อายุของใบอนุญาตพักอาศัย

คุณจะได้รับใบอนุญาตพักอาศัยสำหรับระยะเวลามากสุด 5 ปี

สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเอกสาร ค่าธรรมเนียม และอื่นๆ ที่ใช้ในการขออาศัยระยะสั้น (MVV) กรุณาเข้าไปชมที่เว็บไซต์ www.ind.nl