schengen visa

U wilt naar Nederland komen voor langer dan 3 maanden. Thailand is een MVV-plichtig land. Daarom heeft u een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) nodig.

Sinds woensdag 15 maart 2006 moeten migranten uit Thailand over een minimum aan kennis van de Nederlandse taal en samenleving beschikken om zich (blijvend) in Nederland te kunnen vestigen. De Wet inburgering in het buitenland (Wib) verplicht Thaise migranten van 18 tot 65 jaar oud (voor gezinshereniging en -vorming is de minimumleeftijd 21 jaar), alvorens zij in aanmerking kunnen komen voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV), op de Nederlandse ambassade te Bangkok een inburgeringsexamen af te leggen.

U vraagt een MVV aan in uw land van herkomst. Met de MVV reist u Nederland in. Zodra u in Nederland bent aangekomen, meldt u zich eerst aan bij de Vreemdelingenpolitie. Daarna vraagt u een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd aan.

D + C visum afgeschaft

Wat was het D+C-visum?

Een D+C-visum of combinatievisum was een MVV (type D) met daarbovenop een Schengenvisum (type C). Met het Schengengedeelte van het visum kon u gedurende een periode van 90 dagen vrij binnen het Schengengebied reizen. Een D-visum gaf deze mogelijkheid niet.

Wat is er veranderd?

Met ingang van 5 april geeft het D-visum (de MVV) nu wel circulatierecht in het Schengengebied. In de praktijk verandert er voor u dus weinig. Als u nog geen verblijfsvergunning heeft, kan u met een D-visum naar andere Schengenlanden reizen.

Net als voorheen geldt dat u in een periode van 180 dagen niet langer dan 90 dagen in andere Schengenlanden mag verblijven. De periode van 90 dagen gaat in op het moment van inreis in het Schengengebied en niet – zoals bij het combinatievisum – op het moment van afgifte van het visum.

Een ander verschil met het combinatievisum is dat u niet bij de diplomatieke vertegenwoordiging hoeft aan te tonen dat u een ziektekostenverzekering heeft afgesloten. Uiteraard blijft het wel raadzaam om goed verzekerd op reis te gaan.

Geldigheid D-visum (MVV)

Het D-visum is geldig voor 180 dagen en zal worden afgegeven voor meerdere binnenkomsten. Als u buiten het Schengengebied moet reizen, voordat u in het bezit bent van uw verblijfsvergunning, kunt u weer terugkeren naar Nederland zolang de 180 dagen van het D-visum nog niet zijn verstreken.

Wie kunnen vanwege een huwelijk of relatie naar Nederland komen?

Gezinshereniging – machtiging voorlopig verblijf

U wilt weer gaan wonen bij uw echtgenoot of partner in Nederland. U heeft in het buitenland ook reeds lang samengewoond met uw partner.

Gezinsvorming – machtiging voorlopig verblijf

U wilt voor het eerst gaan wonen bij uw echtgenoot of partner in Nederland. Toen u samen een relatie kreeg of in het huwelijk trad, woonde uw echtgenoot of partner al in Nederland. U woonde toen in het buitenland.

Als u bij uw echtgenoot/partner in Nederland wilt gaan wonen. Dan moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. u bent gehuwd of een geregistreerd partnerschap aangegaan en uw huwelijk of geregistreerd partnerschap is in Nederland bij de Gemeentelijke Basisadministratie geregistreerd
 2. of u bent beide ongehuwd en u kunt dit met officiële gelegaliseerde documenten aantonen
 3. u vormt geen gevaar voor de openbare orde
 4. u bent 21 jaar of ouder. In het geval van gezinshereniging, dient u 18 jaar of ouder te zijn
 5. u gaat met uw echtgenoot of partner samenwonen zodra u in Nederland bent
 6. u gaat met uw echtgenoot of partner een gezamenlijke huishouding voeren en schrijft uzelf in op hetzelfde adres als uw echtgenoot of partner
 7. u moet het basisexamen inburgering afleggen

Uw partner/echtgenote in Nederland moet aan de volgende voorwaarden voldoen:

 1. hij/zij is 21 jaar of ouder. In het geval van gezinshereniging, dient hij/zij 18 jaar of ouder te zijn
 2. hij/zij heeft in Nederland voldoende inkomen; in sommige gevallen wordt het inkomen van uw partner niet getoetst

Nieuwe inkomensvereisten per 1 juli 2014

Gezinshereniging en andere proceduresWwb-norm per maandPer maand exclusief vakantiegeld
Echtparen of ongehuwd samenwonenden € 1.614,82€ 1.495,20
Alleenstaande ouders€ 1.453,26€ 1.345,68
Alleenstaanden€ 1.130,87€ 1.046,64
Visum Kort VerblijfWwb-norm per maandPer maand exclusief vakantiegeld
€ 1.604,45€ 1.485,60

Wwb =Wet werk en bijstand

Machtiging Voorlopig Verblijf aanvraag in Thailand

De aanvraag machtiging tot voorlopig verblijf

U kunt op 2 manieren de procedure voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) starten

 1. een referent in Nederland start de MVV-procedure door middel van een verzoek om advies bij de IND
 2. u vraagt de MVV meteen zelf aan in uw land van herkomst. Dat doet u bij een Nederlandse ambassade of consulaat

De adviesaanvraag door een referent is bedoeld als ondersteuning van de later in te dienen MVV-aanvraag door uzelf bij de ambassade. De beslissing op deze aanvraag is enkel een positief of negatief advies. Hiertegen kunt u geen bezwaar maken. De aanvraag door uzelf bij de ambassade is de officiële aanvraag. Tegen een negatieve beslissing kunt u wel bezwaar maken.

Een referent in Nederland doet een verzoek om advies voor een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) bij de IND

 1. Uw referent in Nederland vult het formulier “Verzoek om advies voor een Machtiging tot voorlopig verblijf” in en stuurt het terug naar de IND samen met alle benodigde documenten. De benodigde documenten staan op het formulier.
 2. Als de IND een positief advies geeft, vraagt u daarna zelf in uw land van herkomst de MVV aan bij een Nederlandse ambassade of consulaat.
 3. U krijgt geen MVV als u niet aan de voorwaarden voldoet. U krijgt ook geen MVV als uw documenten ongeldig, niet compleet of niet juist zijn. Tegen een negatief advies kunt u geen bezwaar maken.

U vraagt de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) zelf aan in Bangkok, Thailand

Voordat u naar Nederland komt, vraagt u bij de Nederlandse ambassade of het consulaat een MVV aan. U start de procedure dus buiten Nederland.

 1. Ga naar de Nederlandse ambassade of het Nederlandse consulaat in uw land van herkomst. U krijgt te horen welke documenten u moet laten zien Soms worden er speciale eisen gesteld aan deze documenten
 2. De ambassade of het consulaat stuurt uw aanvraag naar de IND in Nederland.
 3. U moet aan alle voorwaarden voldoen. Pas daarna vraagt de IND gegevens en documenten aan uw referent in Nederland./p>
 4. Geeft de IND een positief antwoord op uw aanvraag voor een MVV? Neem daarna zelf contact op met de ambassade of het consulaat in uw land van herkomst om de MVV af te halen.
 5. U krijgt geen MVV als u niet aan de voorwaarden voldoet. U krijgt ook geen MVV als uw documenten ongeldig, niet compleet of niet juist zijn. Tegen een afwijzing kunt u bezwaar maken.Stap voor Stap inburgeren in Nederland

Na aankomst in Nederland

Stap voor stap inburgeren voor de nieuwkomers.

De nieuwkomers die Nederland binnenkomen op een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV), dienen deze stappen te volgen:

 1. De inburgeraar die op een Machtiging tot Voorlopig Verblijf (MVV) Nederland binnenkomt schrijft zich binnen vijf dagen in op de afdeling Burgerzaken op het stadhuis in de plaats waaar hij/zij gaat wonen. Dat is een inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA). Binnen vier weken krijgt hij/zij een bericht van inschrijving met daarop zijn/haar burgerservicenummer (bsn-nummer).
 2. Binnen zes maanden na inschrijving in het GBA maakt hij/zij telefonisch een afspraak met de IND (tel. 0900-1234561) voor de aanvraag van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd.
 3. De inburgeraar komt persoonlijk op de de afspraak bij één van de negen IND loketten in het land. Hij/zij neemt mee: een origineel uittreksel uit het GBA, een kopie van een bewijs van een dekkende ziektekosten-verzekering, kopie van een geldig paspoort, kopie van de verblijfsvergunning (MVV).
 4. Alle gegevens worden gecontroleerd. Er kan door de IND een test op tuberculose worden gevraagd. Op de afspraak wordt de aanvraag voor de VerblijfsVergunning Regulier (VVR) gedaan.
 5. De inburgeraar krijgt een sticker in het paspoort om aan te tonen dat hij/zij legaal in Nederland is, in afwachting van de verblijfsvergunning.
 6. De inburgeraar krijgt een uitnodiging van de IND om het pasje met de verblijfsvergunning op te halen. De VVR wordt afgegeven voor vijf jaar.
 7. De termijn van 3,5 jaar om in te burgeren is gestart op het moment dat de verblijfsvergunning is afgegeven. De inburgeraar heeft twee mogelijkheden:1. de inburgeraar krijgt na inschrijving bij de gemeente een eenmalig aanbod van de gemeente voor een inburgeringscursus met een examen ofwel een taalcursus die voorbereidt op het Staatsexamen Nederlands als Tweede Taal.
  2. de inburgeraar krijgt na inschrijving bij de gemeente geen aanbod en meldt zich bij een taalaanbieder (ROC of Particulier Taalbureau) met een keurmerk voor een taalcursus.
 8. In het tweede geval vraagt de inburgeraar desgewenst een lening aan bij de IB-groep in Groningen.
 9. De inburgeraar leert de Nederlandse taal tot hij/zij minimaal A2-niveau heeft om inburgeringsexamen te doen. Bereikt hij/zij het B1-niveau dan kan hij/zij ook het Staatsexamen NT2 afleggen of een Middelbare Beroepsopleiding (MBO) volgen.Voor meer uitleg over de verschillende niveaus kijkt u even op het gedeelte “Uitleg Score” op deze website.
 10. De inburgeraar met minimaal taalniveau A2 bereidt zich voor op het inburgeringsexamen met het modelportfolio en kiest welk soort praktijkexamen hij/zij wil afleggen. De inburgeraar met minimaal taalniveau B1 kan zich voorbereiden op het staatexamen.
 11. De inburgeraar meldt zich binnen 3,5 jaar aan voor het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen bij de IB-groep in Groningen.
 12. De inburgeraar die het inburgeringsexamen doet stuurt zijn portfolio ter goedkeuring op naar de IB-groep of naar de examenlocatie waar hij/zij het praktijkexamen doet.
 13. De inburgeraar doet eerst praktijkexamen en daarna de centrale examens.
 14. De centrale examens kunnen ook afzonderlijk worden gemaakt.
 15. De inburgeraar die Staatsexamens I of II doet, krijgt van de IB-groep bericht wanneer en waar hij op moet voor dit examen.

Na het succesvol afleggen van het Inburgeringsexamen of het Staatsexamen NT2 is het inburgeringstraject afgesloten.

Voor verdere informatie over documenten, kosten enz. voor de machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) bezoekt u alstublieft de volgende website www.ind.nl